Ulduar 25 Progress Update: Kologarn

Kologarn

Sorry, I forgot to post this.